این روز ها شدیدا" در صدد راه اندازی واحد جدیدی از پالایشگاه هستیم تا بتوانیم بنزین سوپر تولید کنیم. روزی حدود 2.5 میلیون لیتر بیشتر. راه اندازی یک کمپرسور گریز از مرکز حدود یک ماه وقت برد. بدون حضور سازنده و با توان ترکیبی چینی-ایرانی. بعد از این راه اندازی مدیر شرکت چینی ها آمد و گفت: ما امروز دو راس گوسفند خواهیم کشت. چون کمپرسور کارش با موفقیت تمام شد. بعد از ظهر دو عدد گوسفند آوردند و در سایت کشتند و گوشتش را بین گارگر ها تقسیم کردند. یکی را هم برداشتند بردند کمپ چینی ها تا با کارگرها با هم کباب کنند و بخورند.