نقل همه محافل شده هندوانه. تا دلت بخواهد هندوانه کاشته اند. پارسال سود خوبی برده بودند و امسال تا آخرین قطره آب به آخرین متر زمین رفته اند و هندوانه کاشته اند. زمین اجاره کرده اند هکتاری 2 میلیون تومان. میگویند 5000 هکتار کاشت شده است. اگر هکتاری 70 تن محصول بدهد میشود. 350000 تن. یعنی 350000000 کیلو گرم.

دولت حمایتی نمی کند. صادرات نیز رونق ندارد. کشاورزان به دست و پا افتاده اند. هر کسی به هر رشته ای که فکر میکند دست می آویزد. یکی از آشنایان به من زنگ زد و گفت تا هندوانه برای سایت پروژه در اراک بفرستم!!! درکشان میکنم. مجبورند.

آقای مرادی هم در مجلسی نطقی کرده بود که تازه بعد از آن دولت متوجه شد چه دسته گلی به آب داده است. آیا کسی نیست که برای کاشت محصولات برنامه ریزی کند تا هندوانه مجانی و پیاز کیلوئی 1000 تومان نشود؟

دوستان اگر راه حلی دارند ارائه نمایند تا شاید این سونامی هندوانه به خیر که چه عرض کنم؛ کم ضرر بگزرد.