دیروز رئیس جمهوری از پالایشگاه آبادان بازدید داشتند. واحد FCC را راه اندازی کردند و بعد از آن واحد دچار آتش سوزی شد و باعث کشته و مجروح شدن بعضی از همکاران عملیاتی شد. دیشب خواب نداشتم. خواب دیدم کمپرسور واحد جدیدمان را داریم درون چاهی قرار میدهم. ولی ناگهان متوجه شدم چاه آبدار است. داد و هوار میکردم که جلوگیری کنم که از خواب بیدارم کردند که چرا در خواب داد میکشی.

من میدانم که این بیچاره ها چقدر زحمت کشیدند تا این واحد عملیاتی بشود. و خدا میداند که چقدر این کار خطرناک است. یاد رانندگی خودم برای اولین بار در حضور پدرم شدم که ماشین را درون کانال انداختم.

راه ا اندازی واقعی واحد در روزی که مقامات عالی در سایت حضور دارند کاری است صددرصد اشتباه. روز راه اندازی باید شش دانگ حواس ها با واحد باشد. باید مدیریت هم در سایت حضور داشته باشد.

امروز در بعضی از سایت ها خواندم که این واحد دستوری راه اندازی شده است. یعنی واحد اماده نبوده. ولی من میدانم که واحد حداقل از یک ماه قبل آماده بوده است و فقط مشکلات کوچکی مانع راه اندازی بوده است که همه آنها بر طرف شده است.

لازم است مرگ همکارانم را به جامعه صنعت نفت تسلیت بگویم و برای آنها که مجروح شده اند آرزوی بهبودی هر چه سریعتر کنم.