براستی یک اسطوره بود. برای استقلالی ها یک خان واقعی بود ناصر خان. پرسپولیسی ها هم فقط او را در حد اسطوره خودشان سلطان علی پروین میدیدند. یادش گرامی باد.