در سایت پروژه یک مدیری داریم که در تمامی جلسات با معاونانش شرکت می کند. دیروز در جلسه برایشان توضیح دادم که ما لر ها از قدیم میگفتیم که هر خانواده ای یک کاکای جی برو دارد (برادر مجلسی). بقیه برادران به کشاورزی و کارهای روزانه میپردازند.

حالا بین مدیران کاکای جی برو خیلی مشهور شده است.