امروز با حضور وزیر نفت؛ نماینده رهبری در استان؛ استاندار و تنی چند از سران استان و نفت فاز اول پالایشکاه امام خمینی شازند افتتاح گردید. مملکتمان خیلی شعار زده شده است. بعضی ها به همه چیز شک دارن. مثلا" کسی میگفت چون رهبر در نماز جمعه گفته شما این واحد را راه اندازی کرده اید!! برایش توضیح دادم که اخبار مربوط به این راه اندازی در این زمان از یکسال قبل اعلام شده است. این گزارش ها به ایشان هم داده میشوند و در جریان هستند و در نماز جمعه اعلام کردند.

در چند روز گذشته زحمات فراوانی کشیدیم. هنوز خیلی ایراد داریم. در این راه اندازی هیچ تقدیر و تشکری از ما که در صف اول پروژه هستیم نشد. پروژه را ما انجام دادیم؛ اما بعضی ها حرفش را میزنند و به به میکنند که چنان کردیم و چنان.

میگویندگرگ گوسفندی را به دندان گرفته بود و فرار میکرد. چوپان فریاد میزد. روباه که دورتر از گرگ میدوید میگفت زمین نمی گذاریم.

حالا شده حکایت اینها. فکر کنم از بس در خیال پروژه هستند شب ها خسته به رختخواب میروند.

در این فاز و تا عید خدود ۴ میلیون لیتر بنرین به فرآورده ها اضافه میکنیم. و تا برج ۵ سال آینده ١٢ میلیون لیتر. 

تشکر میکنم از همه همکارانم که با تمام توان در خدمت پروژه هستند.