داشتم میرفتم برای شرکت در جشن قبولی فرزند یکی از دوستان در دانشگاه که تلفن زنگ زد. پرسید :پالایشگاه آتش گرفت؟ گفتم کدام پالایشگاه. اخبار شبکه دو گزارش داده بود که در سایت پروژه من آتش سوزی شده است و تانک منفجر شده است. باورم نمیشد. چطور تلویزیون ملی میتواند بدون دقت و بدون حتی یک سوال از مجریان پروژه چنین خبری را منتشر نماید. تلفن پشت تلفن. دوستان؛ خانواده؛ همکاران و... یکی یکی زنگ میزنند. بعد مسولان. حراست.اطلاعات و ...

چرا چنین خبری منتشر میشود؟ هدف چیست؟

فردا قرار است بیش از ۵٠ نفر اصحاب رسانه در سایت ما باشند و مصاحبه مطبوعاتی بکنند. این مصاحبه از یک هفته قبل هماهنگ شده است. حتما" این پرسش را دارند که کجا منفجر شده و آتش سوزی کجا بوده است؟

امروز به همه جا تکذیبیه زده ایم. و سایت های اینترنتی همه تکذیبیه را منتشر کرده اند. تا فردا برای خبرنگاران یک منبع مطلع و منبع آگاه را نشانشان بدهبم.