فلکه شهرداری سابق فالوده لکی را در نورآباد همه برای یک بار هم که شده امتحان کرده اند. خدابیامرز لکی پیرمرد با قامت بلند و استخوان های درشت و فرزندانی که همیار پدر بودند. راستی بهترین فالوده دنیا را دارد.

حالا کریم لکی که در روزگار نوجوانی ما جوانی بسکتبالیست بود عهده دار مغازه پدر شده است. هنوز هم فالوده لکی بهترین فالوده دنیاست.