دیروز از اخبار شبکه یک و دیگر شبکه ها مصاحبه مرا در مورد پروژه ام و کاری که انجام میدهم پخش کردند. پروژه افزایش ظرفیت و بهبود فراورده های پالایشگاه اراک (امام خمینی شازند) از بزرگ ترین پروژه های کشور است و در نوع خود در جهان نیز جزء بزرگترین محسوب میشود.

این طرح باتولید ١۶ میلیون لیتر در روز بنزین ، روزانه ١٢ میلیون لیتر تولید بنزین را افزایش میدهد.

در طرح اراک از آخرین تکنولوژی های دنیا استفاده شده است. ضمن اینکه سازندگان داخلی نیز سهم عمده ای در ساخت تجهیزات داشته اند.

استفاده از کنسرسیومی ایرانی خارجی با هدایت ایرانی (leader) برای پروژه ای با این وسعت و پیچیدگی برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است.