روبروی تربیت بدنی پل سفید فلزی نصب شده است تا بعنوان پل عابر پیاده مورد استفاده قرار گیرد. قبلا" نمونه نا موفق دیگری را در شهر یاسوج دیده بودم. در نورآباد هم باید منتظر مانند تا دید کی پل را جمع میکنند و آهن آن را کیلوئی بفروشند.

حدود ۵ دقیقه به آن نگاه کردم اما دریغ از یک نفر که روی آن رد بشود. این انتقاد به شورای شهر و شهردار زحمتکش آقای شهریور وارد است که در دیاری که پول نایاب است باید با احتیاط بیشتری خزج کنند.