یک SMS  دیگر اما بهتر:

با پیگیری فراوان مرادی نماینده مردم شریف رستم و ممسنی وزارت علوم با تاسیس دانشگاه دولتی ممسنی موافقت کرد.

تاکی دانشجو بگیرد و فارغ التحصیل تولید کند.