دیشب نشسته بودم و با رها دخترم داشتم تلویزیون نگاه میکردم.

برگشت و از من پرسید:

بابا ما نقاشی شدیم یا بدنیا اومدیم.

تعجب کردم. گفتم یعنی چی بابا؟

گفت: تلویزیون میگه آدم ها رنگارنگ هستند.

راستی شاید ما نقاشی باشیم. یه نقاشی سه بعدی و شاید هم چهار بعدی. بعد سن که همان زمان هستش.