ریگ: سنگ ریزه. مثل ریگ: هرچیز کوچک

وقتی سربازان صفر ایرانی را که در دوردست های ایران را در جلوی دوربین سر می برید هرگز فکر نمی کرد که حتی اگر ماهی دریا شود و یا عقاب آسمان روزی گرفتار میشود. کاش بودید می دیدید چگونه ریگی گرفتار شده و دارد مجازات پس میدهد.

این خبر بهترین خبری بود که امسال از لابلای اخبار شنیدم.