برای بهار آماده میشویم.

برای بهار لباس های نو را بتن میکنیم.

برای بهار دلمان خوش میشود.

برای بهار مهربان میشویم.

برای بهار؛ بهار میشویم.

 

بهار دوباره همراه چمن ها رشد می کنیم

دوباره درخت بید برگ های ظریف خویش را رنگ سبز می زند.

دوباره گنجشک نرگردن خویش را پراز باد میکند و با غرور حلقه عشق خویش را در اطراف جفت فاتحانه پهن میکند.

 

دوباره عید

دوباره بازدید

دوباره عروسی و جشن

دوباره شیرینی و نقل

 

دوباره عیدی دادن

دوباره عیدی گرفتن

جمع شدن همه اعضای خانواده

در کنار پدر مادر

 

دوباره دوباره دوباره

و چقدراین دوباره ها هر باره زیباتر میشوند

 

خوشبختی شما چند باره

و شادی شما تکراری

دوست شدنتان یکباره

دوست داشتن تان همواره