همه کابینه احمدی نژاد یک طرف آقای مشائی هم یک طرف. حیف شد که بر کنار شد. اگر ایشان بعنوان معاون اول می ماند احمدی نژاد با استفاده از نظرات ایشان میتوانست خیلی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باسد. درمملکت ما رسم بر این است که طرف مقابل هر کاری کرد بگوئیم بد است. آیا تا بحال حتی برای یکبار در روزنامه های یک جناح دیده اید که ار اقدام خوب جناح دیگر تعریف کنند؟ امکان ندارد!