بخش مرکزی: موسوی 25102- احمدی نژاد 33960

رستم:موسوی 2870 – احمدی نژاد 31920

دشمن زیاری: موسوی 1400- احمدی نژاد 6113

ماهور: موسوی 968 – احمدی نژاد 3424

 

روستا ها:

قلعه بجی : موسوی 556 – احمدی نژاد 234

رازیانه کاری : موسوی 428 – احمدی نژاد 25

بوان : موسوی 380 – احمدی نژاد 212

ضندوق شهدا (شهر): موسوی 385 – احمدی نژاد 210

تل گواه و برمک: موسوی 383 – احمدی نژاد 279

 

آب بخشان: موسوی 101 – احمدی نژاد 596

توتستان: موسوی 280 – احمدی نژاد 663

مهرنجان: موسوی  – احمدی نژاد 864

نوگگ: موسوی 166 – احمدی نژاد 566

جعفرآباد: موسوی 250 – احمدی نژاد 500