کلاس اول راهنمائی بودم. در کلاس ها که بترتیب حروف الفبا دانش آموزان را قرار میدادند، من در کنار دوستانی از روستای گوسنگان که فامیل آنها "عوضی" بود حضورداشتم. علم، محمد ظاهر و ….

دیروزیک نفر به من زنگ زد و از من تقاضای کمک کرد. او هاشم عوضی بود که بعلت جعل اسناد از کارگاه پروژه اخراجش کرده بودند. گفتم چرا مدرک جعل کردی؟ گفت در سایت مسخره ام می کنند و می گویند "عوضی". من هم فامیلم را در کارت حراستی تعییر دادم به عیوضی. وقتی مدرکم را ارائه دادم آنها دیدند که فامیلم "عوضی" است. حالا من راست راستی عوضی هستم.

خندیدم و مشکلش را حل کردم. او اهل چنارشاهیجان است.