سید محمد خاتمی رفته بود نوراباد. خاتمی در نورآباد طرفداران زیادی دارد. به چند علت:

1-     سید است. پس اولاد پیغمبر است و مادر من به او رای می دهد.

2-      خانواده دار است. از خانواده ای اصیل است. تا پدرم به او رای دهد.

3-     حرف های روشنفکران را می زتد. تا برادرم که دانشجوی جوانی است به او رای دهد.

4-     با او پروژه ها جان می گیزند تا کار باشد برای برادر دیگرم و به او رای بدهد.

5-     چوانان دبیرستانی آزادی بیشتری می خواهند تا شاد تر باشند. و خاتمی یکبار این کار را کرده است. پس بچه های خواهرم نیز به او رای می دهند.

6-     کدخدا که برایش هیچ چیز از آبرو مهتر نیست و معتقد است برای اینکه ایران با آبرو باشد به خاتمی رای میدهد.

 

هزاران دلیل برای اینکه به خاتمی رای داد وجود دارد.

به نظر می رسد اصلاح ظلب ها همه بدنبال اصلاح جامعه هستند و کسی نیست تا خودشان را اصلاح کند و تا الان 3 تا کاندید دارند. که یقینا" هر سه هم احساس تکلیف کرده اند.

آبدار پی ما در اداره هر روز می گوید اگر من مسولیت داشتم..................