در پروژه ای که کار می کنم کارگران لر بسیاری کار می کنند. اغلب آنها کارگران ساده ای هستند که در سرمای کشنده اراک عرق می ریزند تا نان حلالی بخورند. برای آنها که در ارتفاع کار می کنند اجباری است که کمربند ایمنی ببندند.

مزد کارگران برای هر روز کار اگر مجبور بشوند از کمربند استفاده کنند ٣۵٠٠٠ تومان است و اگر مجبور نباشند ٢۵٠٠٠ تومان!!!

برای هر روز ناامن کار کردن ١٠٠٠٠ تومان بیشتر.