شخصی خانه ای داشت که سقفش آب جمع میشد و در هنگام باران از سقف آب چکه می کرد. بعد از باران نیز آب که در درون گودال پشت بام جمع شده بود باز چکه می کرد.

رو کرد به سقف خانه و گفت: حداقل مثل هوای بیرون باش. وقتی باران نمی بارد تو هم مبار.