میگویند قدیم تر ها دزد ها هم در دهه اول محرم و ماه مبارک رمضان دزدی نمی کردند. یکی از دیالوگ های فیلم مارمولک هم که رضا مارمولک به رئیس زندان می گفت این بود که در این ایام خلاف تعطیل. یاد دارم که سه تا سنگ را  به نشانه حضرت عباس (س) کنار خرمنی می گذاشتند و می رفتنذد چند ماه دیگر بر می گشتند و کسی جرئت دست درازی به آن خرمن را نداشت. پدرم تعریف می کرد که شخصی خرمنی را به همین طریقه به حضرت عباس می سپارد و می رود. دزدی بی دین می آید و مقداری از محصول را می برد. و در کناری دیگر سنگ ها را روی هم می گذارد تا خرمن را بدست حضرت عباس بدهد. صاحب خرمن بعد از برگشت می بیند ؛ خرمن را دزد زده است و دزد سنگ های دیگری را در کنار خرمن روی هم گذاشته است. جرآت دست زدن نداشته و برمی گردد روستا. داد می زند هر کسی که خرمن را برده حلالش ؛ ولی برود سنگ هایش را خراب کند تا مابقی را بیاورم!!

امسال رفته بودم بندر عباس. ماه مبارک رمضان بود. فهیمه و بچه چراغ ها را خاموش کرده بودند و دعای جوشن کبیر می خواندند. همسایه طبقه بالا هم. ساعت حدود 12 بود که با صدای موبایل بیدار شدم. همسایه می گفت که دزد آمده در تراس و وارد اتاق طبقه دوم شده است.  دزد را دیده بوده و دزد با پریدن از طبقه دوم فرار کرده است.

ماه مبارک رمضان، شب های قدر، دزدی !!!! دزد هم دزد های با ایمان قدیمی.