دوستی دارم که رک حرف می زند و قشنگ. می گوبد فردین مدیر پروژه ای تو مثل ماشین راندن دختر 5 ساله من است که وقتی ماشین خاموشه میشنه و با چرخاندن فرمان غان غان می کند. دیدم راست می گوبد پروژه ای که پول ندارد مدیر پروژه دارد غان غان می کند. خوب که فکر می کنم میبینم خیلی ها در مملکت با این شرایط تحریم دارند غان غان می کنند. به امید روزی که غول تحریم ها برداشته بشود و ما هم غان غان نکینم و ماشین پروژه را برانیم .